Algemene Voorwaarden

1. Algemene definities

a. At Divers Choice Curaçao: de duikschool waar de klant training kan volgen, duikuitrusting kan huren of duiktrips kan maken vanaf een boot.
b. Klant: de persoon die wordt opgeleid, boottochten maakt of materiaal huurt bij At Divers Choice Curaçao.
c. Trainingsplek: het recht om deel te nemen aan een reeks lessen op vastgestelde data die deel uitmaken van een volledige training.
d. Reserveren / boeken: Een overeenkomst tussen de klant en At Divers Choice Curaçao die recht geeft op een trainingsplek, een bootduik, andere duiktrips of het gebruik van duikuitrusting voor een bepaalde periode.

2. Reserveringen / boekingen voor trainingen en / of boottochten

a. Een reservering / boeking voor een training, bootduik of boottocht kan gemaakt worden via de website of gestuurd naar info@diverschoicecuraçao.com.
b. Elke reservering die op een andere manier is gemaakt dan eerder vermeld, wordt niet geaccepteerd als een geldige boeking en wordt daarom niet verwerkt.
c. Een klant moet op de datum van boeking 18 jaar zijn geworden. Indien dit niet het geval is, kan At Divers Choice vrij kiezen om de boeking niet te verwerken, of de boeking te annuleren en / of ongedaan te maken.
d. At Divers Choice Curaçao stuurt een e-mailbevestiging op basis van de door de klant gemaakte boeking naar het e-mailadres dat in de boeking is opgegeven.
e. At Divers Choice Curaçao gaat ervan uit dat de klant tijdens het boeken het juiste e-mailadres heeft opgegeven en gaat er tevens van uit dat de klant toegang heeft tot de e-mails die naar dit adres worden gestuurd.
f. Vanaf het moment van plaatsing van de boeking, reserveert At Divers Choice een plek in de boottocht / training die deze reservering betreft, voor de persoon die de boeking heeft geplaatst, voor de duur van de goedkeuring van de betalingstransactie (2 dagen) .
g. Zodra de termijn voor de betalingstransactie voor een boeking is verstreken en / of wordt afgewezen, behoudt At Divers Choice zich het recht voor om de gereserveerde plaats aan de markt ter beschikking te stellen.
h. Een reservering of boeking heeft betrekking op een gereserveerde plek op een bepaalde datum, en alleen op deze specifieke datum. Alleen na overleg en goedkeuring van At Divers Choice Curaçao kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
ik. Een reservering of boeking voor een training of boottocht, geeft recht op deelname aan deze activiteit, zodra de betalingstransactie is verwerkt en goedgekeurd, en de bevestigingsmail van At Divers Choice Curaçao wordt naar de klant gestuurd. De boeking wordt dan definitief.
j. At Divers Choice Curaçao kan de klant weigeren om deel te nemen aan de boottocht of training als de training of boottocht niet volledig is betaald.
k. Wanneer uitrusting is inbegrepen in de boeking voor een training, wordt het digitale materiaal per e-mail naar de klant gestuurd en wordt de duikuitrusting op de eerste dag van de training geleverd voor tijdens de cursus.

3. Medische verklaringen en de duikregels

a. Na de reservering stuurt At Divers Choice Curaçao de klant een formulier voor een medische verklaring - zoals onlangs voorgeschreven door PADI - en de verklaring van begrip voor correct duikgedrag - ook zoals recentelijk voorgeschreven door PADI op het e-mailadres dat door de klant is opgegeven in de boeking.
b. At Divers Choice kan Curaçao de klant vragen de medische verklaring te lezen, deze op ware en volledige wijze in te vullen en te ondertekenen.
c. At Divers Choice Curaçao mag de klant de verklaring van begrip van correct duikgedrag lezen, deze op ware en volledige wijze invullen en ondertekenen.
d. Als de klant een vraag over de medische verklaring met JA heeft beantwoord, moet de klant een goedkeuringsbrief opstellen, geschreven door een medisch onderzoeker voor duiken, voordat deze klant de training kan volgen.
e. De klant moet op zijn minst een ingevulde en ondertekende medische verklaring, een ingevulde en ondertekende verklaring van begrip van correct duikgedrag en, indien van toepassing, een ondertekende goedkeuringsbrief meenemen naar de eerste trainingsles.
f. Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden 3b, 3c, 3d of 3e, kan At Divers Choice Curaçao weigeren de klant op te leiden.
g. Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden 3b, 3c, 3d of 3e, blijven de opleidingskosten voor rekening van de klant.
h. Indien de klant, gezien de omstandigheden die zich voordoen in term 3f, niet kan deelnemen aan de training of bootduik, zal At Divers Choice Curaçao zich inspannen om de klant op een later moment aan de cursus te laten deelnemen.
ik. Indien de klant, onder de omstandigheden genoemd in termijn 3h, besluit de reservering te annuleren, worden annuleringskosten van 20% van het totale bedrag in rekening gebracht.
j. Als de klant voldoet aan de voorwaarden 3a, 3b, 3c maar geen ondertekende goedkeuringsbrief krijgt van de keuringsarts en niet geschikt wordt bevonden voor de duiksport, en met die ongeschiktheid voor de cursus waarvoor hij zich heeft aangemeld, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag, bestaande uit het totale tot dat moment betaalde bedrag.

4. Overmacht - omstandigheden buiten onze controle

a. At Divers Choice wordt Curaçao geacht de overeengekomen diensten te leveren, behoudens in geval van overmacht of overmacht.
b. Overmacht om te handelen in overeenstemming met de overeenkomst door At Divers Choice Curaçao treedt op wanneer het handelen in overeenstemming met de overeenkomst wordt belemmerd door omstandigheden buiten de wil van At Divers Choice Curaçao. Deze omvatten oorlogsdreiging, stakingen van werknemers, blokkades, brand, overstromingen en andere verstoringen of gebeurtenissen die niet behoren tot de risico's die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van At Divers Choice Curaçao.
c. At Divers Choice is Curaçao verplicht een eenmalig aanbod te doen van alternatieve cursus- of trainingsdata wanneer deze in geval van overmacht zijn geannuleerd.

5. Betaling

a. Betaling vindt plaats naar aanleiding van het ontvangen van een betalingstransactie of een ontvangen factuur.
b. In het geval van een verzonden factuur wordt de betaling binnen twee werkdagen na het plaatsen van een reservering / boeking gedaan.
c. Het totaal gefactureerde bedrag op de factuur dient volledig te zijn voldaan binnen twee dagen na de op de factuur vermelde uitgiftedatum, op de bankrekening vermeld op de factuur.

6. Afgeven van een duikbrevet

a. Als, en wanneer een training is afgerond met het afgeven van een duikcertificaat, en als de klant heeft voldaan aan alle implementatievereisten (zoals voorgeschreven door PADI) voor een duikcursus, en als de klant heeft voldaan aan alle betalingsvoorwaarden, At Divers Choice geeft Curaçao een duikbrevet af.
b. De instructeur, aangesteld, ingehuurd en ingezet door At Divers Choice Curaçao, beoordeelt of de klant aan alle implementatie-eisen heeft voldaan.
c. At Divers Choice Curaçao volgt het oordeel van deze instructeur, tenzij redelijkerwijs kan worden aangetoond dat deze instructeur andere implementatie-eisen hanteert dan de door PADI voorgeschreven eisen.

7. Annulering door de klant

a. Binnen de twee dagen na betaling tussen de reservering en de gestelde betalingstermijn, behoudt de klant zich het recht voor om een ​​boeking of reservering te annuleren, waarbij alle overeenkomsten tussen At Divers Choice Curaçao en de klant vervallen.
b. Als een klant een boeking annuleert binnen de gestelde betalingstermijn, en dit 4 weken of langer voor aanvang van de cursus gebeurt, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
c. Als een klant een boeking annuleert binnen de gestelde betalingstermijn, en dit binnen 4 weken of minder voor aanvang van de cursus, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht die 15% van het totale bedrag in de boeking bedragen en / / of factuur.
d. Als een klant een boeking annuleert binnen de gestelde betalingstermijn, en dit gebeurt in 1 week of minder voor aanvang van de cursus, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht die 30% van het totale bedrag in de boeking bedragen en / of factuur.
e. Als een klant binnen 1 week voor aanvang van de cursus boekt, niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt en niet annuleert, wordt artikel 2 termijn i ingevoerd en wordt aan de klant een annuleringsvergoeding van 30 in rekening gebracht % van het totaalbedrag vermeld op de boeking en / of factuur.
f. Als er een geval is waarin de klant een reservering moet annuleren vanwege overmacht, wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht.

8. Annulering door At Divers Choice Curaçao

a. At Divers Choice Curaçao behoudt zich het recht voor om een ​​reservering / boeking te annuleren, vereisten tussen At Divers Choice Curaçao en de klant vervallen en eventuele kosten in verband met de reservering / boeking worden terugbetaald.

9. Vervroegde beëindiging en terugbetaling

a. Indien de klant een training voortijdig wil beëindigen, anders dan door overmacht, ontvangt de klant geen restitutie van de gemaakte betalingen in verband met de training.
b. Indien de klant een cursus voortijdig wenst te beëindigen, wordt in geval van overmacht en buitengewone omstandigheden een restitutie verleend van betaalde betalingen in verband met de training met betrekking tot maximaal een bedrag in verhouding tot het gedeelte van de cursus klant is niet in staat om te volgen, met uitzondering van de bedragen die betrekking hebben op het verstrekte onderwijsmateriaal.

10. Trainingsdata

a. De klant kan alleen de training volgen die hij heeft geboekt op de data vermeld op de website van At Divers Choice Curaçao, op de datum van de boekingsplaatsing voor deze training, passend bij de gekozen klas, groep of startdatum bij de plaatsing. van de reservering of de bevestiging van de boeking.
b. Indien de klant van deze voorwaarden wenst af te wijken, is dit alleen mogelijk na overleg met en goedkeuring van At Divers Choice Curaçao.
c. At Divers Choice Curaçao onderneemt geen acties om alternatieve trainingsdagen of lessen mogelijk te maken of te organiseren, indien een klant om welke reden dan ook een of meerdere trainingsdagen niet kan bijwonen.
d. Een klant heeft geen recht op terugbetaling van kosten met betrekking tot lessen of trainingsdagen die de klant niet heeft kunnen volgen of bijwonen.

11. Gebruik van duikuitrusting of basis snorkeluitrusting

a. Indien de klant duikuitrusting of een snorkelset huurt, of apparatuur heeft geleend van At Divers Choice Curaçao voor de duur van een training of boottocht, is de klant verplicht om de nodige zorg te besteden aan dergelijke materialen.
b. Bij verlies of diefstal wordt de klant door At Divers Choice Curaçao de aankoopwaarde van de duik- of snorkeluitrusting in rekening gebracht.
c. Indien wordt vastgesteld dat duik- of snorkelmaterialen zijn beschadigd of een storing is geconstateerd, worden door At Divers Choice Curaçao de kosten voor reparatie of vervanging van deze materialen in rekening gebracht.
d. Indien een klant materialen bij At Divers Choice Curaçao wil huren, wordt hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend.
e. Om duik- of snorkeluitrusting te kunnen huren, dient de klant een geldige creditcard of een borg achter te laten bij At Divers Choice Curaçao. De borg wordt terugbetaald aan de klant nadat het duik- of snorkelmateriaal is geretourneerd zonder schade of defect.

12. Persoonlijke gegevens

a. At Divers Choice Curaçao bevestigt dat alle door de klant verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en dus niet worden verhandeld, uitgeleend of aan derden worden verstrekt, tenzij At Divers Choice Curaçao hiertoe wettelijk verplicht is.
b. At Divers Choice Curaçao mag de klant promoties sturen van producten en diensten in eigendom op basis van de persoonlijke gegevens die de klant heeft verstrekt om deel te kunnen nemen aan evenementen en cursussen, na voorafgaande toestemming van de klant.

13. Prijswijzigingen

At Divers Choice Curaçao behoudt zich het recht voor om de prijzen van geleverde producten of diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, behoudens in geval van gesloten overeenkomsten en lopende reserveringen en / of boekingen.

14. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, gedaan met en bij At Divers Choice Curaçao.
b.Als u deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door At Divers Choice, is het ten strengste verboden om het volgende te doen:
- Om welke hinder dan ook te veroorzaken, voor medepassagiers, medewerkers van At Divers Choice Curaçao of andere schepen. .
- Om overmatig alcohol te gebruiken.
- Om drugs, wapens of gevaarlijke vloeistoffen mee te nemen of mee te nemen op de Santis Wave Runner.
- Aan boord van de Santis Wave Runner zijn er reddingsvesten die gratis gebruikt kunnen worden tijdens de boottochten.

Op alle overeenkomsten die met At Divers Choice Curaçao zijn gemaakt, is het recht van Curaçao van toepassing. In alle gevallen is de rechtbank van Curaçao bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van deze geschillen